DR WANG KAI YUEN 主席兼非執行獨立董事

DR WANG KAI YUEN

主席兼非執行獨立董事

DATO’ DR ONG BEE HUA 副主席兼首席執行官

DATO’ DR ONG BEE HUA

副主席兼首席執行官

PROF WONG WEN-YOUNG, WINSTON 副主席兼非執行董事

PROF WONG WEN-YOUNG, WINSTON

副主席兼非執行董事

MR ONG JIA MING, RYAN 執行董事

MR ONG JIA MING, RYAN

執行董事

MR. ONG JIA JING, DYLAN 集團總經理兼執行董事

MR. ONG JIA JING, DYLAN

集團總經理兼執行董事

DR LEE KUO CHUEN, DAVID 非執行獨立董事

DR LEE KUO CHUEN, DAVID

非執行獨立董事

DR CHEN SEOW PHUN, JOHN 非執行獨立董事

DR CHEN SEOW PHUN, JOHN

非執行獨立董事

KOHE HASAN 非執行獨立董事

KOHE HASAN

非執行獨立董事

MR. LIEN WE KING 非執行獨立董事

MR. LIEN WE KING

非執行獨立董事

figure
figure
figure